آنالایزرهای گاز صنعتی

پس از طراحی و ساخت انواع فرآیند های پتروشیمی و پالایشی و نیز در سایر صنایع  نظیر سیمان ، نیروگاهها و واحد های تولید گازهای یوتیلیتی و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی و غیره و در نهایت در دودکش های تمام صنایع امروزی ، نیاز به پایش و کنترل گازهای موجود چه در فرآیند های مطرح شده در این صنایع  و چه در خروجی های دودکش  به منظور نظارت بر راندمان فرآیندهای تولیدی[1] و احتراقی  و پایش انتشار آلودگیهای گازی خروجی[2] ، استفاده از آنالایزرهای آنلاین گاز جز نیازهای اساسی صنایع امروز شده است و از آنجا که تکنیکها و روشهای متداولی برای این منظور وجود دارند دستگاههای متنوعی هم در این حوزه معرفی می شوند . ولی باید دقت کرد که هر سیستمی برای هر کاربردی مناسب نمی باشد .

[1] Process gas analyzer

[2] CEMS (continues emission monitoring systems)

آنالایزرهای آنلاین گاز را به دو دسته  کلی زیر تقسیم بندی کرد که معمولا در هر دو دسته همه تکنیکهای آنالیز گاز  در دسترس هستند :
  • سیستمهای In-situ یا نصب در محل
  • سیستمهای Extractive یا نمونه گیر

اندازه گیری همزمان هشت گاز

CO,CO2,NOX,SO2,HC,O2

NDIR,Paramagnetic,EC